Serveis

Àrea laboral

Assessorament sobre qualsevol qüestió derivada de la relació empresa-treballador:

Portal de l’empleat:

Oferim la possibilitat d’utilitzar aquesta plataforma com a eina que permet als comandaments i empleats gestionar informació sobre nòmines, contractes, etc.

A través d'aquest “portal” el client tindrà accés immediat a tota la informació laboral que nosaltres li gestionem permetent una major agilitat i eficiència en el procés de treball.

Tràmits amb la Seguretat Social i l'Agència Tributària:

 • Realització i presentació de les declaracions tributàries corresponents a les retencions d'IRPF.
 • Confecció, comunicació al SEPE i seguiment de qualsevol tipus de contracte laboral, així com la novació dels mateixos, nòmines del personal de l’empresa, altes i baixes en la Seguretat Social.
 • Tramitació d’alta / baixa en el Règim Especial de treballadors autònoms.
 • Formalització de liquidacions de quotes de la Seguretat Social: TC1 i TC2.
 • Tramitació d’expedients de jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat... etc.
 • Tramitació contractes altes / baixes en la Seguretat Social d’empleats de la llar.

Relacions Laborals i Assessoria a l'empresa:

 • Assessorament sobre retribucions i càlculs salarials, liquidacions, quitances i actualitzacions en les aplicacions de conveni.
 • Assessorament en la legalització de noves empreses.
 • Conciliacions individuals davant el Departament de Treball.
 • Adquisició i diligencia del llibre de visites en la inspecció de treball.
 • Comunicació a l’autoritat laboral competent de l’obertura de centres de treball.
 • Pressupostos en Prevenció de Riscos Laborals.
 • Compareixença davant la Inspecció de Treball.
 • Tramitació d’expedients de regulació d’Ocupació.
 • Acomiadaments individuals, disciplinaris o objectius.
 • Comunicacions als treballadors d’amonestacions, sancions etc...