Serveis

Àrea mercantil

Assessorament i gestió de qualsevol operació societària:

  • Sol·licitud de certificació de denominació social en el Registre Mercantil central.
  • Constitució i liquidació de societats anònimes, limitades, professionals, civils...etc.
  • Assessorament i gestió de qualsevol moviment estatutari de societats: nomenament i renovació de càrrecs, canvi de la raó social, modificació d’estatuts socials, ampliacions i disminucions de capital, concessió i revocació d’apoderaments...
  • Confecció i presentació de llibres d’Actes de les societats mercantils.
  • Compravenda de participacions / accions socials.