Serveis

Àrea fiscal

Assessorament i seguiment de les obligacions tributàries periòdiques.

  • Confecció i presentació de les declaracions tributàries: liquidacions mensuals / trimestrals; resums anuals i declaracions informatives.
  • Declaracions de l’IRPF, Impost sobre societats, pagaments fraccionats.

Assessorament, confecció i presentació d’altres impostos autonòmics i locals.

  • Compravendes, herències, Impost sobre Transmissions Patrimonials, Successions i Donacions.
  • Gestions en els Registres Mercantil i de la Propietat.
  • Impostos municipals, Taxes i Preus públics.

Agència Tributària

  • Tramitació de declaracions censals. Alta i baixa en el cens d’empresaris i professionals. Alta en les obligacions tributàries periòdiques i en l’Impost sobre Activitats Econòmiques. Inclusió en el Registre d’Operadors Intracomunitaris.
  • Actuacions de gestió i recaptació: requeriments, ajornaments i fraccionament de deutes, expedients sancionadors.
  • Assistència en actuacions de comprovació i inspecció, redacció i presentació d'escrits, al·legacions, recursos.
  • Obtenció del N.I.F. per a empreses no residents.
  • Sol·licitud de certificats.