Serveis

Àrea comptable

Oferim assessorament comptable i financer en qualsevol aspecte que es derivi de la confecció de la comptabilitat, tant de les empreses com dels autònoms.

  • Tractament de la comptabilitat de l'empresa a través de la documentació facilitada pel client.
  • Legalització dels llibres de comptabilitat en el Registre Mercantil.
  • Redacció, presentació i dipòsit dels Comptes Anuals de les Societats en el Registre Mercantil.
  • Possibilitat d'acudir a les empreses per a la realització del seguiment comptable, mensual, trimestral, o anual.
  • Elaboració d'informes periòdics.